Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die AppCenter Nederland B.V. (hierna: AppCenter Nederland) sluit. AppCenter Nederland streeft naar transparante en eenvoudige voorwaarden, zodat niet alleen een jurist, maar iedereen ze kan begrijpen. Ze zijn bij het sluiten van de overeenkomst ter hand gesteld, dan wel als direct aanklikbare hyperlink als PDF beschikbaar gemaakt. Als er voorwaarden onduidelijk zijn, dan hoort AppCenter Nederland dat graag. Individuele afspraken die in het contract staan, zijn ook van toepassing en zijn leidend als ze strijdig zijn met de Algemene Voorwaarden.

Toepasselijk recht en geschillen

Het recht in het land van de AppCenter Nederland waarmee de overeenkomst is gesloten, is van toepassing. Het Weens Koopverdrag, dat eigen regels kent voor internationale koopovereenkomsten, is uitgesloten. Mochten er geschillen ontstaan tussen klant en AppCenter Nederland, dan zullen die exclusief worden geregeld voor een bevoegde rechter van het land van de AppCenter Nederland vestiging waarbij de overeenkomst is gesloten.

Voor Nederland: Rechtbank Noord Oost-Nederland, locatie Zwolle

In verband met mogelijke interpretatieverschillen is de Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden leidend. Wanneer één of meer bepalingen nietig of vernietigbaar zijn, blijven de overige bepalingen van kracht.

Wijzigingen

AppCenter Nederland werkt iedere dag aan de ontwikkeling van nieuwe, baanbrekende en innovatieve programmatuur die het werken ermee vergemakkelijken. De Algemene Voorwaarden kunnen hierin ook mee veranderen, waarbij het uitgangspunt is dat die wijzigingen de kwaliteit van de dienstverlening van AppCenter Nederland ten goede komen. Wijzigingen zullen altijd kenbaar gemaakt worden op de klantportal waarbij grote wijzigingen ook in een speciale nieuwsbrief zullen worden vermeld. Indien de AppCenter Nederland programmatuur en AppCenter Nederland diensten gebruikt blijven worden, zijn de meest recente ‘Algemene Voorwaarden’ van toepassing. Er kan eventueel bezwaar aangetekend worden tegen de wijzigingen door een ‘verbetersuggestie’ in te sturen. AppCenter Nederland zal dan beoordelen of de wijziging kan leiden tot aanpassing ervan. In het uiterste geval bestaat de mogelijkheid om na de wijziging de overeenkomst te beëindigen, waarbij de oude voorwaarden nog 2 maanden geldig blijven.

Overeenkomst

De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum van één maand, tenzij anders is overeengekomen. Met het aangaan van een overeenkomst ontvangt de klant een licentie voor het gebruik van de AppCenter Nederland programmatuur. Deze wordt via een abonnementsvorm op maandbasis gefactureerd.

Licentie

In de licentie zijn de afgenomen productonderdelen (o.a. gebruikers, medewerkers, omgevingen en aangiftes) met bijbehorende aantallen en begin- en einddatum versleuteld. De licentie mag alleen gebruikt worden voor de eigen onderneming(en) van de klant. De omvang van de licentie wordt afgestemd op de behoefte van het aantal medewerkers van de organisatie. Medewerkers kunnen vervolgens gebruikers-, beheerders- of een andere rol hebben.

Prijsbepaling

AppCenter Nederland voert ten aanzien van haar prijzen een markt- en prijsindex conform beleid. AppCenter Nederland kan de prijzen jaarlijks indexeren, waarbij er rekening gehouden wordt met het Consumentenprijsindexcijfers over de periode van het afgelopen jaar van juli tot en met juni. Bij indexering stuurt AppCenter Nederland voor 1 november een bericht aan de klanten waarin het percentage wordt vermeld. De indexering gaat in vanaf de eerste factuur in het volgende kalenderjaar

Facturatie

AppCenter Nederland factureert: - Licenties: maandelijks vooraf.. Op de abonnementsfactuur en in de Klantportal staan de actuele aantallen per product vermeld. Alle facturen worden per e-mail in PDF- en UBL-bestand verstuurd. De facturen worden per automatische incasso geïnd (Credit Card) of handmatig worden betaald (iDeal, Bancontact etc.), hierbij wordt een betalingstermijn van 14 dagen gehanteerd.

Geldigheid licentie

De licentie wordt automatisch verlengd. De geldigheid van de licentie kan verkort worden bij ongewenst betalingsgedrag, zoals: •Een factuur die niet geïnd kan worden. • Herhaaldelijk facturen telkens een maand te laat effectueren. Indien een licentie binnen 21 dagen vervalt, zal een melding getoond worden bij het inloggen van de gebruikers.

Mutatie van de licentie

Mutaties in de licentie kunnen via de Klantportal worden aangevraagd.

Product modules

Een uitbreiding van de licentie kan per direct doorgevoerd worden. Een opzegging van het productonderdeel kan na minimaal één maandelijks volledige facturatie van de licentie doorgevoerd worden.

Aantallen

Een verhoging van de aantallen (medewerkers, omgevingen e.d.) kan per direct doorgevoerd worden. Een verlaging van de aantallen kan alleen na één maand volledige facturatie van de licentie. Een verhoging én een verlaging binnen dezelfde maand is niet mogelijk.

Beëindiging overeenkomst

Het beëindigen van de overeenkomst kan via de Klantportal ingestuurd worden.

Beëindiging door klant

Het stopzetten van de licentie kan per direct, hierbij wordt een opzegtermijn van 1 kalendermaand gehanteerd. . Na de beëindiging van de overeenkomst is de toegang tot de programmatuur en bijbehorende data niet meer mogelijk.

Beëindiging door AppCenter Nederland

De opzegtermijn voor AppCenter Nederland bedraagt 12 maanden. AppCenter Nederland heeft het recht de overeenkomst per direct te beëindigen indien de klant zijn verplichtingen niet nakomt (na daartoe in gebreke te zijn gesteld), surseance van betaling heeft aangevraagd of het faillissement is aangevraagd.

Procedure klantdata na beëindiging

 • 1. De klant heeft vóór beëindiging de mogelijkheid om alle gegevens in diverse formats te exporteren.
 • 2. Na de einddatum van de licentie heeft de klant recht op een kopie van de data. Deze kan de klant opvragen. Daarmee bestaat ook de mogelijkheid om gegevens in diverse formats te exporteren.

De volledige productieomgeving wordt 1 jaar gearchiveerd en wordt daarna definitief verwijderd van de back-uplocatie. Op verzoek kan de back-up eerder worden verwijderd.

Aansprakelijkheid

AppCenter Nederland garandeert dat alle Apps voldoen aan alle specificaties die zij opgeeft. In geval van fouten zal AppCenter Nederland deze altijd zo snel mogelijk herstellen. AppCenter Nederland besteedt grote zorg aan een juiste werking van alle Apps en een correcte uitvoering van haar dienstverlening. Ondanks deze inspanningen kunnen er dingen verkeerd gaan, die voor de klant tot schade leiden. AppCenter Nederland streeft daarbij in overleg met de klant steeds naar een passende oplossing.

Aansprakelijkheidskwesties zullen via AppCenter Nederland B.V. te Nederland verlopen. De aansprakelijkheid van AppCenter Nederland is beperkt tot €1.000,- per gebeurtenis of serie van gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak en zal samengesteld nooit hoger zijn dan € 2.500,- per kalenderjaar. AppCenter Nederland kan op de aansprakelijkheidsbeperkingen geen beroep doen als er sprake is van opzet dan wel bewuste roekeloosheid in het handelen van haarzelf, van haar medewerkers of door haar ingeschakelde derden. AppCenter Nederland sluit haar aansprakelijkheid uit voor iedere vorm van gevolgschade, zoals gederfde omzet, gederfde winst en gemiste kansen. De aansprakelijkheid van AppCenter Nederland is ook uitgesloten als de klant of door de klant ingeschakelde derden wijzigingen in producten van AppCenter Nederland hebben aangebracht, wat niet is toegestaan. AppCenter Nederland en de klant zijn niet aansprakelijk ten opzichte van elkaar als er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan: Overmacht in de zin van de wet, ook bij toeleveranciers van partijen, ondeugdelijke nakoming van verplichtingen van toeleveranciers die door de klant aan AppCenter Nederland zijn voorgeschreven, storingen in het elektriciteitsnet en storingen die dataverkeer belemmeren voor zover de oorzaak daarvan niet is te wijten aan partijen zelf.

Melden

AppCenter Nederland verlangt van de klant dat deze zo spoedig mogelijk een klacht meldt bij AppCenter Nederland, zodat AppCenter Nederland dan direct met de klant werken aan een oplossing. Overigens blijft overeind dat AppCenter Nederland, los van deze klacht, streeft, in overleg met de klant, naar een passende oplossing.

Leveringstermijn

Wanneer AppCenter Nederland een (op)levertermijn niet haalt, zal de klant AppCenter Nederland eerst in gebreke stellen en AppCenter Nederland alsnog een redelijke termijn geven om haar verplichtingen na te komen.

Verwerking AppCenter Nederland Online

AppCenter Nederland verwerkt onder andere persoonsgegevens voor en in opdracht van de klant omdat de klant een software gebruikersovereenkomst met AppCenter Nederland heeft. AppCenter Nederland en de klant zijn daarom verplicht volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) om een Verwerkers overeenkomst te sluiten. Omdat AppCenter Nederland een standaard applicatie met de daarbij behorende standaard dienstverlening levert, heeft AppCenter Nederland de verwerkingsovereenkomst opgenomen in de Algemene Voorwaarden. AppCenter Nederland is in deze de 'verwerker' en de klant de 'verwerking verantwoordelijke'. AppCenter Nederland en de klant verplichten zich over en weer om de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na te leven. Voor de definities van begrippen wordt aangesloten bij de AVG. AppCenter Nederland zal de persoonsgegevens alleen verwerken voor en in opdracht van de klant en om uitvoering te geven aan de overeenkomst.

Instructies verwerking

De verwerking bestaat uit het beschikbaar stellen van de AppCenter Nederland applicaties met de door de klant ingevoerde en gegenereerde data. AppCenter Nederland zal geen gegevens toevoegen, aanpassen of verwijderen zonder dat de klant daar schriftelijke instructie voor gegeven heeft. Die instructie kan via een verzoek of via de applicatie worden gegeven. Binnen de applicaties, die AppCenter Nederland beschikbaar stelt, zijn verschillende soorten persoonsgegevens vast te leggen. AppCenter Nederland is zich ervan bewust dat de klant al deze, en eventueel nog zelf aan te maken persoonsgegevens of categorieën, kan invoeren en dat AppCenter Nederland deze dan zal verwerken. De klant is zelf verantwoordelijk voor de beoordeling of het doel en aard van de verwerking past bij de dienstverlening die AppCenter Nederland doet. AppCenter Nederland verzamelt geanonimiseerde gegevens over het gebruik van haar producten en diensten. Deze gegevens ondersteunen AppCenter Nederland om inzicht te krijgen of, hoe en hoe vaak bepaalde onderdelen van het product gebruikt worden. De geanonimiseerde gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden om producten en dienstverlening te verbeteren. AppCenter Nederland zal de verzamelde gebruikersstatistieken nooit gebruiken voor commerciële doeleinden of aanbieden aan derde partijen.

Geheimhoudingsplicht

AppCenter Nederland is zich bewust dat de informatie die de klant met AppCenter Nederland deelt en opslaat binnen AppCenter Nederland Online, een geheim en bedrijfsgevoelig karakter heeft. Alle AppCenter Nederland-medewerkers zijn contractueel verplicht eventuele gegevens van de klant strikt geheim te houden.

Medewerkers met toegang tot klantgegevens

Alleen systeembeheerders van AppCenter Nederland hebben volledige toegang tot de klantgegevens voor:

 • 1. Het plaatsen van een nieuwe versie;
 • 2. Het doorvoeren van patches en hotfixes;
 • 3. Het maken van een back-up;
 • 4. Het verplaatsen van een gegevens binnen het AppCenter Nederland domein.

Consultants, Supportmedewerkers en andere AppCenter Nederland medewerkers hebben alleen toegang tot de klantgegevens indien zij toestemming daarvoor hebben ontvangen van de klant en voor zolang zij toestemming hebben van de klant.

Beveiliging

AppCenter Nederland neemt blijvend passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens van de klant te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.Deze maatregelen worden aangemerkt als een passend beveiligingsniveau in de zin van de AVG. De klant is gerechtigd om in overleg met AppCenter Nederland tijdens de looptijd van de overeenkomst door een onafhankelijke deskundige de naleving hiervan te controleren, bijvoorbeeld door middel van het uitvoeren van een audit. De klant zal alle kosten in verband met deze controle dragen.

Indien de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens (AP) aan de klant een bindende aanwijzing zal geven dient de klant AppCenter Nederland direct op de hoogte stellen van deze bindende aanwijzing. AppCenter Nederland zal er alles aan doen wat in redelijkheid van haar verwacht kan worden om de naleving mogelijk te maken. Als AppCenter Nederland niet doet wat in redelijkheid van haar gevraagd kan worden waardoor er een boete volgt, of als de Autoriteit Persoonsgegevens direct een boete oplegt omdat sprake is van opzet of ernstige verwijtbare nalatigheid aan de kant van AppCenter Nederland.

Subverwerkers

AppCenter Nederland verwerkt de klantdata in datacenters van TransIP. en deze is hiermee subverwerker. De datacenters waar AppCenter Nederland gebruik van maakt bevinden zich uitsluitend in Nederland en vallen onder Nederlandse wet- en regelgeving en voldoen aan de strenge Nederlandse en Europese wetgeving met betrekking tot logische en fysieke toegangsbeveiliging en continuïteit. De persoonsgegevens worden door AppCenter Nederland en sub verwerker uitsluitend verwerkt binnen de Europese Economische ruimte. AppCenter Nederland heeft aan de subverwerker(s) dezelfde verplichtingen opgelegd als die voor haarzelf gelden.

AppCenter Nederland zal geen nieuwe sub verwerkers gegevens laten verwerken zonder de klant daarover tijdig te informeren. De klant kan bezwaar maken bij AppCenter Nederland tegen de subverwerker. AppCenter Nederland zal deze bezwaren op directieniveau afhandelen.

Privacy rechten

AppCenter Nederland heeft geen zeggenschap over de persoonsgegevens die door de klant beschikbaar worden gesteld. Zonder noodzaak, gezien de aard van de door de klant verstrekte opdracht, expliciete toestemming van de klant of wettelijke verplichting zal AppCenter Nederland de gegevens niet aan derden verstrekken of voor andere doeleinden verwerken, dan voor de overeengekomen doeleinden. De klant garandeert dat de persoonsgegevens verwerkt mogen worden op basis van een in de AVG genoemde grondslag. Voor zover vereist op grond van toepasselijke wet- en regelgeving, zijn Toezichthouders gerechtigd om audits uit te voeren om te controleren of de AppCenter Nederland voldoet aan de voorwaarden en bepalingen zoals uiteengezet in de overeenkomst, toezichtregels en / of toepasselijke dwingende wetgeving. AppCenter Nederland zal de klant zo snel mogelijk informeren van een dergelijke audit, tenzij dit verboden is.

Betrokkenen

De klant is verantwoordelijk voor de ingevoerde gegevens van de betrokkenen en daarbij voor het informeren en bijstaan van de rechten van de betrokkenen. AppCenter Nederland zal nooit op verzoeken van betrokkenen ingaan en altijd verwijzen naar de verantwoordelijke. AppCenter Nederland zal, voor zover dat binnen de applicatie mogelijk is, haar medewerking verlenen aan de klant zodat deze kan voldoen aan zijn wettelijke verplichtingen in het geval dat een betrokkene haar rechten uitoefent op grond van de AVG of andere toepasselijke regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

Meldplicht datalekken

De AVG vereist dat eventuele datalekken gemeld worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens door de verwerking verantwoordelijke van de data. AppCenter Nederland zal daarom zelf geen meldingen doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Uiteraard zal AppCenter Nederland de klant juist, tijdig en volledig informeren over relevante incidenten, zodat de klant als verwerking verantwoordelijke aan zijn wettelijke verplichtingen kan voldoen. De Beleidsregels meldplicht datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens geven hierover meer informatie. Indien de klant een (voorlopige) melding verricht bij de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkene(n) over een datalek bij AppCenter Nederland, zonder dat de klant AppCenter Nederland hierover geïnformeerd heeft, dan is de klant aansprakelijk voor door AppCenter Nederland geleden schade en kosten van deze melding. Indien blijkt dat er geen sprake is van een datalek bij AppCenter Nederland, is de klant verplicht de melding direct in te trekken.

Bepaling datalek

Voor het bepalen van een inbreuk in verband met persoonsgegevens, gebruikt AppCenter Nederland de AVG en de Beleidsregels meldplicht datalekken als leidraad.

Melding aan de klant

Indien blijkt dat bij AppCenter Nederland sprake is van een beveiligingsincident of datalek zal AppCenter Nederland de klant zo spoedig mogelijk informeren nadat AppCenter Nederland bekend is geworden met het datalek. Om dit te realiseren zorgt AppCenter Nederland ervoor dat al haar medewerkers in staat zijn en blijven om een datalek te constateren en verwacht AppCenter Nederland van haar opdrachtnemers dat zij AppCenter Nederland in staat stelt om hier aan te kunnen voldoen. Voor de duidelijkheid: als er een datalek is bij een subverwerker van AppCenter Nederland, dan meldt AppCenter Nederland dit uiteraard ook. AppCenter Nederland is het contactpunt voor de klant. De klant hoeft geen contact op te nemen met de subverwerkers van AppCenter Nederland.

Informatie verstrekken

AppCenter Nederland probeert de klant direct alle informatie te verstrekken die de klant nodig heeft om een eventuele melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkene(n) te verrichten.

Termijn van informeren

De AVG geeft aan dat er ‘onverwijld’ gemeld moet worden. Dit is volgens de Autoriteit Persoonsgegevens zonder onnodige vertraging en zo mogelijk niet later dan 72 uur na ontdekking ervan door de verantwoordelijke. Indien er een beveiligingsincident optreed zal AppCenter Nederland de klant zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 72 uur na het ontdekken door AppCenter Nederland ervan, informeren. De klant zal zelf de beoordeling moeten maken of het beveiligingsincident valt onder de term ‘datalek’ en of er melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens gedaan zal moeten worden. De klant heeft hiervoor 72 uur, nadat de klant hiervan op de hoogte is gesteld, de tijd.

Voortgang en maatregelen

AppCenter Nederland zal de klant op de hoogte houden over de voortgang en de maatregelen die getroffen worden. AppCenter Nederland maakt hierover afspraken met de primaire contactpersoon bij de initiële melding. In ieder geval houdt AppCenter Nederland de klant op de hoogte in geval van een wijziging van de situatie, het bekend worden van nadere informatie en over de maatregelen die getroffen worden.

Gegevens verwijderen

AppCenter Nederland zal, na afloop van de overeenkomst, alle klant gegevens verwijderen zoals beschreven staat bij ‘Beëindiging van de overeenkomst’. Mocht de klant eerder de gegevens verwijderd willen hebben, dan kan daarvoor een verzoek worden ingediend. AppCenter Nederland verplicht zich daar gehoor aan te geven.

AppCenter Nederland is betrouwbaar, veilig en snel. AppCenter Nederland werkt samen met externe partijen voor het beschikbaar stellen van AppCenter Nederland. Daarnaast werkt AppCenter Nederland met professionele partijen om de beveiliging te waarborgen. Voor het noodzakelijke onderhoud heeft AppCenter Nederland duidelijke afspraken gemaakt met haar leverancier en klanten. Optimale back-up procedures zorgen voor een optimale continuïteit waarbij we uitgaan van een ‘’fair use’’ handelswijze van onze klanten.

Beschikbaarheid

AppCenter Nederland wordt gehost op systemen van professionele Nederlandse datacenters. netwerkbeschikbaarheid van 99%. De beschikbaarheid en performance van AppCenter Nederland worden continu gemonitord. In de volgende situaties kan AppCenter Nederland niet beschikbaar zijn:

 • 1. Preventief onderhoud;
 • 2. Installeren nieuwe versie AppCenter Nederland;
 • 3. Verhelpen van storingen aan de programmatuur die onder de verantwoordelijkheid van de klant valt;
 • 4. Onderhoud dat met de klant is kortgesloten;
 • 5. Calamiteiten als gevolg van natuurrampen en andere overmachtsituaties.

Onderhoud

De klant wordt minimaal 5 dagen van tevoren geïnformeerd als AppCenter Nederland mogelijk niet beschikbaar is. De werkzaamheden worden uitgevoerd tussen 21:00 en 07:00 uur of in het weekend. Incidentele patches en hotfixes worden automatisch en zonder vooraankondiging ´s nachts uitgevoerd.

Performance

AppCenter Nederland behoort een goede performance te hebben, maar is afhankelijk van de internetverbinding en inrichting van de omgeving van de klant. De responstijd van het openen van deze functies is in 95% van de gevallen maximaal 4 seconden. Voor de Apps van AppCenter Nederland wordt na eerste gebruik gecached en geldt een gemiddelde responstijd van minder dan minder dan 1 seconden. De responstijden van deze en andere functies binnen AppCenter Nederland kunnen sterk variëren afhankelijk van de soort functie, hoeveelheid data, klantspecifieke inrichting en gebruikersinstellingen. Bij performance hinder kan contact gezocht worden met de klantenservice

Backup & restore

4 keer per dag wordt er een back-up gemaakt van de volledige productieomgeving: - Dag back-up wordt na 1 dag verwijderd. - Nacht back-up heeft een retentie van 30 dagen en kan op verzoek teruggezet worden. Gemiddelde duur van het terugzetten van een omgeving is 4 uur. Indien gewenst kan een back-up van de omgeving via een incident opgevraagd worden voor lokaal gebruik of archivering. Op deze aanvragen hanteert AppCenter Nederland een fair use beleid om grote datastromen te voorkomen.

Continuïteit datacenter bij faillissement

Met het datacenter zijn aanvullende (contractuele) afspraken gemaakt die eraan moeten bijdragen dat klanten van AppCenter Nederland toegang tot hun data behouden in geval van een faillissement: - Het datacenter zal de dienstverlening aan AppCenter Nederland niet staken in geval van een faillissement van het datacenter, voordat een continuïteitsplan is overeengekomen met de curator. - Bij een faillissement van AppCenter Nederland zal het datacenter tot een minimale periode van 2 weken na datum faillissement de dienstverlening niet staken. Voordat de dienstverlening wordt gestaakt, zal het datacenter in overleg treden met de curator voor het behoud van de dienstverlening en het zekerstellen van de financiële verplichtingen.

Product

AppCenter Nederland voorziet de klant van een product dat continu wordt doorontwikkeld en uitgeleverd met nieuwe functionaliteiten, verbeteringen en wettelijke aanpassingen. Deze Apps worden standaard beschikbaar gesteld via de dienst Apps Center Nederland. In dit onderdeel staat informatie over de ontwikkeling en Versiebeheer, de systeemeisen en productondersteuning en informatie.

Productbeschrijving

Met de software van AppCenter Nederland kunnen verschillende onderdelen van een organisatie geautomatiseerd worden. Brongegevens worden in één database opgeslagen waardoor de verschillende modules geïntegreerd met elkaar werken.

Eigendomsrechten

Het intellectuele eigendomsrecht van het product berust, en blijft berusten, bij AppCenter Nederland. Als een derde beweert dat het intellectuele eigendomsrecht van de programmatuur bij hem ligt, zal AppCenter Nederland de klant vrijwaren. Een voorwaarde daarvoor is wel dat de klant AppCenter Nederland hierover zo spoedig mogelijk informeert, medewerking verleent aan onderzoek en de afhandeling van de zaak verder geheel overlaat aan AppCenter Nederland. Indien de rechter vaststelt dat het intellectuele eigendom inderdaad bij een derde ligt, zal AppCenter Nederland ervoor zorgen dat de klant gebruik kan blijven maken van de programmatuur of hem voorzien van gelijkwaardige software. Het eigendomsrecht van de ingevoerde data en de door de applicatie gegenereerde data berust bij de klant. AppCenter Nederland mag en zal zich geen rechten toe-eigenen aan de klantdata. Een licentie geeft geen recht op de zogenoemde broncode. Voor een Escrow-overeenkomst kan een aparte afspraak gemaakt worden.

Ontwikkeling en versiebeheer

De software wordt continu doorontwikkeld en uitgeleverd met nieuwe functionaliteiten, verbeteringen en wettelijke aanpassingen. Het uitvoerbeleid is terug te vinden op Mijn ACN. Elke versie wordt voorzien van Releasenotes. Hierin wordt beschreven welke onderdelen zijn aangepast. Wettelijke aanpassingen en wijzigingen in de programmatuur worden alleen doorgevoerd in de laatste, meest actuele versie.

Laatst gewijzigd op: 17-06-2020 14:49

Klantenservice

Onze experts staan elke dag klaar om uw vragen te beantwoorden.